You are here
Home > समाचार > बालबालकिा चुनाव प्रचारमा प्रयोग

बालबालकिा चुनाव प्रचारमा प्रयोग

दल र उम्मेदवारले आचारसंहतिा मचिेर चुनावी प्रचारमा बालबालकिालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । उजुरीलाई मात्रै आधार मान्दा पन िवैशाख ८ यता आठवटा दलले बालअधकिार उल्लंघन गर्दै बालबालकिालाई सभा-जुलुसमा लगाएका छन् ।

परषिद्ले आफ्नो संयन्त्र परचिालन गरेर चुनाव प्रचारप्रसारमा बालबालकिा प्रयोगसम्बन्धी वविरण संकलन गररिहेको छ । परषिद्ले अनलाइनबाट पन िप्रमाणसहति उजुरी लइिरहेको छ । ती उजुरीअनुसार दलहरूले चुनाव चह्नि अंकति टसिर्ट, टोपी र स्टकिर लगाइदएिर बालबालकिालाई जुलुस र सभामा लाने गरएिको छ । वक्ता तथा कलाकारका रूपमा, पर्चा बाँड्न, नारा लगाउन, झन्डा बोक्न पन िबालबालकिा प्रयोग गरएिको छ । ॅहामीले आफ्नो संयन्त्र र अनलाइनबाट संकलन गरेको प्रमाणसहतिको वविरणलाई नर्विाचन आयोगमा उजुरीका रूपमा पठाएका छौं,’ परषिद्का अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशक्षिण शाखा प्रमुख आत्मराम थापाले भने ।

कांग्रेसले बाराको कलैया उमहानगरपालकिामा वैशाख १८ मा नकिालेको जुलुसमा १० बालबालकिा प्रयोग भएको उजुरी परेको छ । दलका उम्मेदवारको सभामा बालबालकिालाई कलाकार, वक्ताका रूपमा सहभागी गराएको र उनीहरूलाई पार्टीको नर्विाचन चह्नि भएका टसिर्ट, टोपी, स्टकिरसमेत लगाइदएिको भन्दै परषिद्मा उजुरी आएको हो । ती बालबालकिाको शरीरमा दलको चुनाव चह्निको टाटुसमेत बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ । एमालेले रौटहटको गौरमा वैशाख १२ मा उम्मेदवारी दनिे क्रममा नकिालेको र्‍यालीमा ३० बालबालकिा प्रयोग गरेको प्रमाणसहति उजुरी परेको छ । माओवादीले बर्दबिास नगरपालकिामा गत बहिीबार चुनावी जुलुसमा ४ बालक र ४ बालकिा प्रयोग गरेको उजुरी छ ।

Leave a Reply

Top